Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1  Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Flexvet: Flexvet B.V. detacheringsbureau voor dierenartsen en paraveterinairen, gevestigd Bouwstraat 5, 7483 PE Haaksbergen, (Postbus 170, 7480 AD Haaksbergen), zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 08088240.
 2. Detacheringskracht of medewerker: iedere natuurlijke persoon, die door Flexvet ter beschikking wordt gesteld aan een derde, teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.
 3. Opdrachtgever: de rechtspersoon waaraan de detacheringskracht ter beschikking wordt gesteld.
 4. Opdracht: de overeenkomst van dienstverlening tussen een opdrachtgever en Flexvet op grond waarvan een detacheringskracht door Flexvet ter beschikking wordt gesteld om werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief.
 5. Overeenkomst van dienstverlening: de overeenkomst tussen Flexvet en de opdrachtgever op grond waarvan één of meerdere detacheringskrachten/medewerkers door Flexvet ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief.
 6. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een detacheringskracht in het kader van een opdracht.
 7. Opdrachtgeverstarief: het tarief dat de opdrachtgever is verschuldigd aan Flexvet, zoals overeengekomen en eventueel lopende de opdracht wordt aangepast door gewijzigde afspraken. Het tarief wordt per uur gerekend.
 8. Inlenersbeloning: de inlenersbeloning zoals gedefinieerd in de CAO voor detacheringskrachten.
 9. RI&E: Risico Inventarisatie en Evaluatie.


Artikel 2  Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overige overeenkomsten tussen Flexvet en de opdrachtgever, alsmede op alle rechtshandelingen die zijn gericht op de totstandkoming daarvan.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Flexvet uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen in de overeenkomst tussen opdrachtgever en Flexvet en gelden uitsluitend voor die opdracht.

 

Artikel 3  Duur van de opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. De opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor een vooraf vastgestelde tijdsperiode of voor een bepaalde periode die eindigt doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis, welke is benoemd in de overeenkomst van dienstverlening, voordoet.

 

Artikel 4  Opzegging opdracht

De opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging door een van de partijen, met in achtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 5  Einde opdracht

 1. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd of doordat zich een objectief bepaalde gebeurtenis, zoals omschreven in de overeenkomst van dienstverlening, voordoet.
 2. De opdracht eindigt van rechtswege indien opdrachtgever met de detacheringskracht een rechtstreekse arbeidsovereenkomst aangaat met in achtneming van het gestelde hierover in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.
 3. De opdracht eindigt van rechtswege indien Flexvet de detacheringskracht niet meer ter beschikking kan stellen aan de opdrachtgever, behalve indien opdrachtgever Flexvet verzoekt en/of toestaat een vervangende detacheringskracht ter beschikking te stellen.
 4. De opdracht eindigt met onmiddellijke ingang indien Flexvet de overeenkomst van dienstverlening opzegt omdat:
  • de opdrachtgever in gebreke is gebleven tot nakoming van verplichtingen voortgekomen uit de opdracht en de overeenkomst van dienstverlening en de daaraan verbonden voorwaarden;
  • de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, of;
  • aan de opdrachtgever surséance van betaling is verleend of een beslaglegging is gedaan op eigendommen van opdrachtgever.

Indien Flexvet wegens één van deze gronden opzegt, ligt in de gedraging van de opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Flexvet voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge lijdt.

Artikel 6  Einde terbeschikkingstelling

 1. Indien de opdracht eindigt betekent dit tevens beëindiging van de terbeschikkingstelling.
 2. Terbeschikkingstelling eindigt onmiddellijk indien de detacheringskracht aan Flexvet en opdrachtgever heeft medegedeeld de overeengekomen werkzaamheden niet meer te kunnen uitvoeren wegens arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.

 

Artikel 7  Rechtstreekse arbeidsverhouding

De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de detacheringskracht die een arbeidsverhouding heeft met Flexvet, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. De medewerker is minimaal 1000 (duizend) uur via Flexvet tewerkgesteld bij de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever brengt Flexvet schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen een rechtstreekse arbeidsverhouding met de detacheringskracht aan te gaan, tijdens de opdracht of binnen 6 maanden na het einde van de opdracht, alvorens daar uitvoering aan te geven.
 3. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de detacheringskracht aangaan indien de detacheringskracht de arbeidsovereenkomst met Flexvet niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft, en indien de opdrachtgever de opdracht met Flexvet niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.
 4. Indien de opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding met de detacheringskracht wenst aan te gaan binnen de periode van 1000 (duizend) gewerkte uren is de opdrachtgever aan Flexvet een vergoeding verschuldigd. Deze wordt berekend op basis van 1000 (duizend) uren minus het aantal al gewerkte uren binnen dezelfde opdracht maal het voor betrokken medewerker geldende commerciële tarief.

 

Artikel 8 Tijdelijke opschorting tewerkstelling

 1. Opdrachtgever is gehouden, voor de duur van de opdracht, het opdrachtgeverstarief per uur over het overeengekomen aantal uren per periode (dag/week/maand) te voldoen aan Flexvet, ook indien er tijdelijk geen werk voor de detacheringskracht is.
 2. Bij een opdracht waarbij schriftelijk is overeengekomen dat de detacheringskracht op afroep ter beschikking is gesteld zal door Flexvet het opdrachtgeverstarief alleen over het aantal gewerkte uren in rekening worden gebracht.
 3. Onverwijld bovenstaande wordt door Flexvet, indien een detacheringskracht is opgeroepen, minimaal driemaal het opdrachtgeverstarief per uur in rekening gebracht, ook indien de detacheringskracht minder dan drie uur is tewerkgesteld na afroep.
 4. Indien een detacheringskracht op afroep ter beschikking is gesteld, is de detacheringskracht niet verplicht aan de oproep gehoor te geven. De opdrachtgever kan in dergelijk geval Flexvet verzoeken een vervangende detacheringskracht ter beschikking te stellen.
 5. Van bovenstaande kan alleen worden afgeweken indien anders is overeengekomen in de overeenkomst van dienstverlening.

 

Artikel 9  Bijzondere minimale betalingsverplichtingen

 1. Opdrachtgever is tenminste gehouden aan de Flexvet per oproep te betalen het opdrachtgeverstarief berekend over gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever jegens de Flexvet, indien: 
   1. de detacheringskracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen;
   2. ingevolge de opdracht de omvang van de uitzendarbeid minder dan vijftien uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de uitzendarbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien sprake is van een oproepovereenkomst.
 2. Indien een oproep/opdracht/terbeschikkingstelling of anderszins binnen vier (4) dagen voor de aanvang van de werkzaamheden ten dele dan wel volledig door (toedoen van) opdrachtgever wordt ingetrokken of opdrachtgever de tijdstippen van de oproep wijzigt, is Flexvet te allen tijde gerechtigd alle kosten over de periode waarover de aanvankelijke oproep/opdracht/terbeschikkingstelling of anderszins was gedaan, in rekening te brengen bij opdrachtgever.

 

Artikel 10  Reclame

Protesten tegen de door Flexvet gezonden facturen c.q. geleverde diensten, dienen door opdrachtgever schriftelijk te worden ingediend en binnen acht dagen na dagtekening door Flexvet te zijn ontvangen. Aan protesten die na genoemde termijn worden ontvangen, zal opdrachtgever geen rechten kunnen ontlenen. Eventuele (tijdelijke) protesten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 11  Functie en arbeidstijd

 1. Bij de opdracht verstrekt opdrachtgever de functieomschrijving die de detacheringskracht moet uitoefenen. Op verzoek van Flexvet dient opdrachtgever afdoende aan te tonen dat de functieomschrijving overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie.
 2. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de detacheringskracht zijn gelijk aan de bij de opdrachtgever gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij de overeenkomst anders is overeengekomen.
 3. Van overwerk is sprake indien de werkzaamheden worden verricht boven de in de veterinaire sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of week of bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren. Overwerk aansluitend op de normale werktijd, mits niet langer durend dan een half uur, wordt niet als overwerk aangemerkt.
 4. De vakantiedagen en bijzonder verlofdagen voor de detacheringskracht zijn in de arbeidsovereenkomst tussen Flexvet en de detacheringskracht geregeld en worden als een percentage van het basis bruto uurloon aan de detacheringskracht uitgekeerd.

 

Artikel 12 Arbeidsomstandigheden

 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is jegens de detacheringskracht en Flexvet verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek, gezondheid, welzijn en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 2. De opdrachtgever is gehouden om aan de detacheringskracht en aan Flexvet tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de detacheringskracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
 3. Indien de detacheringskracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het bedrijfsongeval of de beroepsziekte zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het bedrijfsongeval of de beroepsziekte het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het bedrijfsongeval dan wel de beroepsziekte. De opdrachtgever informeert de Flexvet zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
 4. De opdrachtgever zal aan de detacheringskracht alle schade vergoeden die de detacheringskracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de Flexvet verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van de Flexvet is beperkt tot het door de Flexvet aan de opdrachtgever in rekening te brengen opdrachtgeverstarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door de Flexvet maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
 2. Aansprakelijkheid van de Flexvet voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
 3. De Flexvet is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijkheid voor schaden en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de detacheringskracht zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de detacheringskracht.
 4. De Flexvet is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die detacheringskrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.
 5. De opdrachtgever vrijwaart de Flexvet voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van de Flexvet als werkgever van de detacheringskracht – direct of indirect – terzake van de in leden 2, 3 en 4 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
 6. De opdrachtgever zal de Flexvet vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de detacheringskracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of de Flexvet daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek.
 7. Indien een bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
 8. De Flexvet is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen  na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij de Flexvet indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Flexvet bij de selectie.

 

Artikel 14  Inlenersbeloning

 1. In de inlenersbeloning staan de geldende wettelijke verplichtingen m.b.t. de beloningsregeling.
 2. Als bij de opdrachtgever een regeling van toepassing is die voorziet in een vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk, dan past Flexvet deze regeling voor vergoeding van reisuren of reistijd ook toe bij de medewerker. Wanneer de reisuren of reistijd van de medewerker reeds als gewerkte uren worden aangemerkt, is de regeling bij de opdrachtgever voor reisuren of reistijd niet van toepassing.
 3. De opdrachtgever stelt de Flexvet tijdig, in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning.


Artikel 15  Uurbeloning detacheringskracht

 1. Indien de opdrachtgever de Nederlandse (veterinaire) overheid betreft zal de uurbeloning van de detacheringskracht vergelijkbaar zijn met een functionaris in overheidsdienst met dezelfde functieomschrijving.
 2. In voorkomende gevallen dat er een regeling bestaat tussen de KNMvD en de Nederlandse veterinaire overheid zoals VWA, LNV en overige zal de uurbeloning een afgeleide van deze regeling zijn.
 3. In afwijking van bovenstaande kunnen in bijzondere omstandigheden andere uurbeloningen worden overeengekomen.

 

Artikel 16  Opdrachtgeverstarief

 1. Flexvet stelt op basis van de uurbeloning van de detacheringskracht het opdrachtgeverstarief vast.
 2. Flexvet is gerechtigd het opdrachtgeverstarief eenzijdig te verhogen lopende de opdracht indien:
  • Regels omtrent de beloning van de detacheringskracht in de cao of andere regelingen wijzigen.
  • Premies sociale verzekeringen of belastingen wijzigen.
  • Sprake is van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de cao, de bij de opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet- en regelgeving.

Artikel 17  Nota’s op basis van urenregistratieformulieren

 1. De facturering door Flexvet aan de opdrachtgever gebeurt aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende urenregistratieformulieren, ook wel genoemd werkbriefjes, welke de opdrachtgever binden. Dit zal, indien niet anders is overeengekomen, wekelijks geschieden.
 2. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat op de urenregistratieformulieren de juiste uren en onkosten worden vermeld.

 

Artikel 18  Betaling

 1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Flexvet ingediende factuur voor uitgezonden detacheringskrachten te voldoen binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Uitsluitend betalingen aan Flexvet zelf werken bevrijdend. Betalingen aan detacheringskrachten of het verstrekken van voorschotten aan detacheringskrachten zijn verboden, onverbindend en nooit schulddelging.
 3. Indien een factuur niet binnen veertien kalenderdagen wordt voldaan is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege over het openstaande bedrag een rente van 1% per kalendermaand schuldig.
 4. Alle kosten gemaakt voor inning, waaronder begrepen de kosten voor rechtsbijstand, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 19  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Flexvet is gevestigd.