Privacybeleid

Privacy statement en cookies

Welkom op de website van Flexvet Uitzendbureau.

Wij maken gebruik van cookies op onze website www.flexvet.nl. Dit is volledig anoniem, maar het is goed om te weten.

Flexvet hecht veel waarde aan je privacy. De gegevens die je met ons deelt, behandelen wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Flexvet is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hieraan stelt.

We leggen hieronder ons cookie- en privacybeleid graag aan je uit.

Flexvet biedt je via de website de mogelijkheid om vacatures te zoeken en hierop te solliciteren. Je kunt je ook zonder vacature inschrijven als werkzoekende. Ook kun je via diverse formulieren informatie met ons delen. Als je ervoor kiest om vrijwillig informatie aan ons te verschaffen, gebruiken wij deze informatie in overeenstemming met ons privacybeleid.

Technische informatie en cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat op de computer (vaste schijf), tablet of smartphone van de websitebezoeker wordt opgeslagen. Een cookie houdt het bezoek van de bezochte internetsite bij en bevat een aantal gegevens over dit bezoek, zoals de bezochte internetpagina’s en de duur van het bezoek.

Wat doen cookies?

 • Voorkeuren van bezoekers registreren.
 • Informatiesessies registreren, zoals informatie over wat je toevoegt aan een verlanglijst.
 • Informatie registreren, zoals de webpagina’s die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.
 • Vroegere activiteiten op de site registreren om bij een volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden. Door cookies laadt een website namelijk sneller bij terugkerend bezoek.

 

Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om onze website (en daarmee onze service) te verbeteren. Hiervoor maken wij gebruik van bijvoorbeeld de programma’s Google Analytics, Google Tag Manager en Hotjar om te analyseren hoeveel bezoekers onze website heeft, waar deze bezoekers vandaan zijn gekomen en welke pagina’s binnen de website zijn bezocht.

Met deze statistieken kijken wij of en waar we de website kunnen aanpassen, zodat bezoekers beter vinden wat ze zoeken, maar ook dat men niet onbedoeld op onze website terecht komt. Ons doel hiermee is om de relevantie van onze website te verbeteren en bezoekers te krijgen die op zoek zijn naar informatie of ondersteuning op het gebied van werken en de inzet van flexibele arbeid.

Dus, cookies helpen in de eerste plaats bij de functionaliteit van de website. Daarnaast gebruiken wij cookies om de werking en de gebruikservaring te monitoren en te verbeteren.

Belangrijk om te weten: bezoekersinformatie door cookies is anoniem

Belangrijk om te benadrukken is dat de registratie van gedrag op onze website door cookies anoniem is. Wij weten pas wie een bezoeker is wanneer een bezoeker uit eigen beweging meer gegevens met ons deelt door het invullen van een sollicitatie- of contactformulier.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen doorgevoerd om een veilige website aan te bieden en om het verlies of het onrechtmatig gebruik van informatie die wij ontvangen op onze site te voorkomen.

Bijwerken cookie -en privacybeleid

Dit cookiebeleid kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan, maar passen dit tijdig aan in het cookiebeleid. Het verdient aanbeveling om het cookie- en privacybeleid met regelmaat te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij doen ons best om wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Cookies verwijderen van je computer is overigens eenvoudig. Raadpleeg hiervoor de instellingen van je internetbrowser.

Verzamelen persoonsgegevens

Wanneer verzamelen wij je persoonsgegevens?

Wij verzamelen je gegevens vanaf het moment dat je je gegevens invult of achterlaat op onze website, als jij je inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. Meer specifiek; jouw persoonsgegevens kunnen onder meer verwerkt worden om:

 1. je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten. Dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);
 2. je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die interessant kunnen zijn voor jou, uitsluitend indien je daarvoor bent aangemeld (opt-in);
 3. je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks etc.;
 4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 5. onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan het (vanuit de overheid opgelegde) doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 6. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 7. voor het bevorderen van je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 8. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 9. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 10. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
 11. wanneer we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Je persoonsgegevens worden enkel verwerkt indien daar een grondslag voor aanwezig is.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening (zoals sollicitatieprocedures, personeels- en salarisadministratie). Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. De verwerking van de gegevens moet in overeenstemming zijn met het doel (geschiktheid voor een functie e.d.), waarvoor de verwerking is aangelegd. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt. Meer specifiek gaat het om onder andere de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij sollicitatie via www.flexvet.nl:

 1. Naam
 2. Leeftijd, geslacht
 3. NAW gegevens
 4. E-mailadres
 5. Telefoonnummer
 1. Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;

Bij inschrijving (n.a.v. online sollicitatie, telefonisch of via vestiging):

 1. NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 2. geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 3. curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 4. gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 5. gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 6. andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 7. pasfoto en video (introductie) op vrijwillige basis.

Op het moment dat je voor Flexvet kunt gaan werken / werkt / hebt gewerkt:

 1. nationaliteit, BSN, ID bewijs, werkvergunning;
 2. overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 3. Flexvet legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.

Met wie kunnen wij je persoonsgegevens delen? Flexvet kan persoonsgegevens doorgeven aan onder meer haar opdrachtgevers (bijv. contactgegevens zodat een opdrachtgever weet en/of kan controleren wie hij ter beschikking gesteld krijgt), leveranciers (bijv. minimale contactgegevens die een kledingleverancier nodig heeft), overheidsinstanties (zoals gegevens in het kader van de loonbelasting) en andere zakelijke relaties (gegevens die bijv. een Arbodienst nodig heeft voor de uitvoering van haar dienstverlening). En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?”.

Je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Flexvet heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens? De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen en tevens conform deze termijnen. Daarnaast geldt er op grond van de Archiefwet, het Burgerlijk Wetboek of de onderwijs- en belastingwetgeving ook een bewaarplicht.

Kandidaten (indien je (nog) niet voor Flexvet hebt gewerkt) Je bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten, e.d.) zijn 4 weken tot maximaal één jaar (met jouw toestemming) beschikbaar na inschrijving indien je niet voor Flexvet hebt gewerkt. Je krijgt een jaar na inschrijving automatisch een bericht dat je bij ons staat ingeschreven. Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je jezelf uitschrijven via “Mijn Flexvet”. Je wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door Flexvet.

Indien je voor Flexvet werkt of hebt gewerkt Je persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Flexvet. Dit kan variëren van 2 jaar tot 7 jaar (na einde dienstverband). Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, dan kun je dit aangeven in “Mijn Flexvet” of via je contactpersoon. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Flexvet. Je persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Je persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor Flexvet onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen. Indien de bewaartermijn van je persoonsgegevens voorbij is of de gegevens niet meer noodzakelijk zijn, dan worden deze vernietigd.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties Flexvet verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zij zaken doen (1), voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten (2), een zakelijke relatie te onderhouden (3) en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties; namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. Flexvet kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Flexvet entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bijv. gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen en in alle overige gevallen waarin Flexvet hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Flexvet heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Je rechten: • Het recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen. • Het recht op vergetelheid: het recht om ‘vergeten’ te worden. • Recht op inzage: dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die je van hen verwerkt in te zien. • Recht op rectificatie en aanvulling: het recht om de persoonsgegevens die je verwerkt te wijzigen. • Het recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken. • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering, oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Inzage en/of wijzigen gegevens voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers en zakelijke relaties: Indien je je eigen account (Mijn Flexvet) hebt, heb je inzage in een groot deel van de over jouw geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen (zoals het doorvoeren van aanpassingen in je accountgegevens) of verwijderen. Als je inzage wenst in je totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Flexvet.

Voor overige relaties: Je hebt recht op inzage en wijziging van de over je geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt daartoe contact opnemen met je contactpersoon bij Flexvet.

Beveiliging

Flexvet doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens Flexvet diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Flexvet met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door Flexvet, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@Flexvet.nl. Is er sprake of vermoeden van een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden bij Flexvet.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen

Flexvet kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Flexvet.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Oh ja, tot slot nog dit:

Bij het bezoeken van onze website ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van het cookie- en privacybeleid.